Utbildning

Intervju om Anknytningsstil - IAS

Centrum för Anknytningsintervju


Utbildning i Intervju om anknytningsstil - IAS


Syfte


Det övergripande syftet med utbildningen är att deltagarna skall erhålla behörighet att genomföra och tillförlitligt koda IAS intervjun och därmed också kunna koda den intervjuades övergripande anknytningsstil.

 

Utbildningens innehåll


Utbildningen sträcker sig över fyra dagar. Efter en genomgång av intervjun och en teoretisk bakgrund ägnas de första tre dagarna åt att lära sig koda vinjetter, som är exempel från autentiska intervjuer.  Vinjetterna gäller partnern, två/tre stödjande relationer och attityder mot människor i allmänhet. Man lär sig koda kvaliteten på äktenskapet/samboförhållandet och på nära relationer, attityder och också intervjupersonens förmåga att skapa och vidmakthålla relationer. Slutligen lär man sig koda trygg eller graden av otrygg anknytning samt den övergripande anknytningsstilen. Det finns möjlighet att visa inspelade intervjuer.


Dag fyra äger rum efter det att deltagarna genomfört en pilotintervju, som kursledarna gått igenom och ger feedback på. Därefter diskuteras mer praktiska frågor som t.ex. hur man kan återge intervjun och göra den begriplig för den intervjuade.


Behörighet


Den deltagare som deltagit i utbildningens fyra dagar, genomfört en pilotintervju och fått feedback på denna är behörig att utföra och koda intervjun och erhåller ett behörighetsbevis på detta.