Centrum för Anknytningsintervju

Intervju om Anknytningsstil - IAS

Centrum för Anknytningsintervju


Centrum för Anknytningsintervju

 

Intervju om Anknytningsstil - IAS har översatts till svenska av leg.psykolog, specialist Kerstin Frygner, och fil.dr. Karin Lundén, som  är certifierade av professor Antonia Bifulco att utbilda i IAS och som har copyright på den svenska versionen av intervjun. Intresset för att använda sig av IAS har varit stort. Sedan början av 2012 ett stort antal socialarbetare och psykologer över hela landet utbildats i IAS. Det har varit familjehemssekreterare, familjerättssekreterare, utredare och behandlare.

 

Kerstin Frygner är socionom, leg psykolog specialist, handledare, konsult och diplomerad vägledare i ICDP (International Child Development Programme) och Marte Meo.

Kerstin Frygner har lång erfarenhet av att vara verksam inom både skola/förskola och socialtjänsten på olika befattningar men har också erfarenhet från barnpsykiatrin. Inom socialtjänsten har hon arbetat med frågor kring barn och unga t ex familjehem och adoption. Inom alla områden har hon arbetat med utredning, behandling, konsultation och handledning. Hon har även internationella erfarenheter från socialt arbete i olika länder.

 

Kerstin Frygner har även arbetat på Socialstyrelsen med uppföljning, utvärdering och rapportskrivning kring barn i behov av särskilt stöd. På senare år har hon företrädesvis arbetat som konsult, med handledning och fortbildning.

 

Karin Lundén är fil.dr. i psykologi, socionom, leg.psykoterapeut och handledare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling i bl.a. i barnpsykiatri, socialtjänst och skola. Hon har arbetat med handledning sedan 1983 och utbildar sedan många år professionella, som arbetar med barn och familjer, i Anknytning och omsorgssvikt. Hon används ofta som sakkunnig i olika rättsliga sammanhang och som konsult i svåra barnavårdsärenden.

 

Karin Lundén disputerade 2004 på en avhandling som handlade om Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Förutom omsorgssvikt är hennes forskningsområde anknytning. Hon undersöker, som en del i en utredning, anknytning hos blivande adoptivföräldrar, familjehemsföräldrar samt omsorgssviktande föräldrar. Forskningsmässigt samarbetar hon med flera kommuner i Sverige och med kollegor utomlands.

 

Karin Lundén har arbetat och arbetar både nationellt och internationellt. Hon har under åren haft flera uppdrag för bl.a. Socialstyrelsen. Hon har t.ex. givit den vetenskapliga basen till en ny Handbok för Internationella Adoptioner. Hon har också granskat BBIC materialet för de yngre barnen. Sedan mer än 10 år är hon gästlärare vid Universitat West i Timisoara, Rumänien. Hon är medlem i ISPCAN – International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect - Faculty Expertise Board. I den egenskapen har hon varit med och utarbetat ett utbildningsmaterial om barn som utsätts för omsorgssvikt.

 

Länk till Karin Lundén, publikationer:

https://gup.ub.gu.se/lists/publications/people/html/index.xsql?ids=62282